Polityka prywatności

Klauzula informacyjna – tutaj podajemy informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest spółka Przedszkole Pastelove sp. z o.o. (40 – 7500), ul. Armii Krajowej 135, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: …., nr NIP: …, nr REGON: ………, dane kontaktowe: Katowice (40 – 7500), ul. Armii Krajowej 135 , e-mail: ido@pastelove.edu.pl, tel. kontaktowy: 502137032,
 2. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o opiekę przedszkolną, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem takiej umowy, jak również na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych,
 3. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora, operatorzy pocztowi
  i kurierzy, (w zakresie danych kontrahentów ADO), hostingodawcy poczty e-mail administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności Kuratorium Oświaty oraz Urząd Miasta Katowice
 4. Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe dziecka będą przechowywane przez ADO do przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z poszczególnych umów, nie krócej niż
  5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje
  i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
 5. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby lub danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz prawo do przenoszenia (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO),
 6. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,
 7. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie Pana/Pani danych osobowych lub danych osobowych dziecka dla celu realizacji umowy jest wymogiem umownym, tzn. odmowa podania danych osobowych dla celów realizacji umowy może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia lub wykonania,
  a w pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane oraz dane dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, jak wykorzystujemy informację, w jaki sposób są one gromadzone  i przechowywane. Wchodząc na stronę internetową pod adresem: pastelove.edu.pl (strona prezentująca Niepubliczne Przedszkole Pastelove w Katowicach, którego organem prowadzącym jest  Przedszkole Pastelove Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dalej („Przedszkole”) wyrażają Państwo zgodę na zasady opisane w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności z zachowaniem gwarancji, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

 

Kto administruje twoimi danymi

Administratorami danych osobowych jest Przedszkole Pastelove spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowniach (40-750), ul. Armii Krajowej 135

 

Jak działa strona pastelove.edu.pl?

Korzystanie ze strony internetowej polega na jej przeglądaniu celem zapoznania się z przedmiotem działalności Przedszkola i jego usługami , strona umożliwia pozostawienie  danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e – mail, telefonu) w celu otrzymania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania lub uzyskaniu informacji o ofercie Przedszkola lub też  Pastelove sp.  z o.o. , dodatkowo podając dane osobowe dziecka masz możliwość zapisania swojej pociechy do Przedszkola.

 

Jakie dane gromadzimy?

Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, email lub telefon, dane gromadzone za pomocą formularza rekrutacji to imię i nazwisko dziecka, data urodzenia , imię i nazwisko rodzica , nr telefonu, adres zamieszkania . Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu kontaktu zwrotnego oraz przedstawienia oferty usług, które Państwa interesują, lub dokonania rezerwacji miejsca w przedszkolu. Możemy również rejestrować dane, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Serwis korzysta również z plików cookies.

 

Jak korzystamy z Twoich danych?

Przekazane dane osobowe wykorzystujemy tylko w celu nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi (wysyłającymi zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adresy e – mail wskazane na stronie) lub celem przedstawienia oferty usług firmy w związku ze złożonym zapytaniem, lub dokonania wstępnej rezerwacji miejsca. Przekazanie przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza rekrutacyjnego lub bezpośrednio na wskazane na stronie adresy e – mail jest przez nas traktowane jednoznacznie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach opisanych w niniejszym ustępie.

 

Jakie są twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych skontaktuj się z nami.

 

Bezpieczeństwo i poufność

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo twoich danych wykorzystujemy techniczne i organizacyjne metody w celu ich ochrony przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego i europejskiego prawa

Postanowienia końcowe i dane kontaktowe

Poprzez przystąpienie do korzystania ze strony internetowej, każda korzystająca z niej osoba wyraża zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się na stronie pastelove.edu.pl w zakładce KONTAKT. W kwestiach dot. przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt na ido@pastelove.edu.pl

Polityka cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej pod adresem pastelove.edu.pl

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowych co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

 1. A. RODZAJE COOKIES ZE WZGLĘDU NA NIEZBĘDNOŚĆ DO REALIZACJI USŁUGI

Niezbędne są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać
Funkcjonalne są ważne dla działania serwisu:

 • służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
 • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
 • służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

Biznesowe umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

B. ZE WZGLĘDU NA CZAS PRZEZ JAKI COOKIE BĘDZIE UMIESZCZONE W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA:

Cookies tymczasowe (session cookies) cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu
Cookies stałe (persistent cookie) nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje
w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny

C. ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE – ADMINISTRATORA SERWISU, KTÓRY ZARZĄDZA COOKIES:

Cookie własne (first party cookie) cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona
Cookie zewnętrzne (tdird-party cookie) cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny
Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

D. ZE WZGLĘDU NA CEL JAKIEMU SŁUŻĄ:

Konfiguracji serwisu umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie
Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu
Uwierzytelnianie umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
Stan sesji umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
Procesy umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji
Reklamy umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)
Lokalizacja umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika
Analizy i badania, audyt oglądalności umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników

E. RODZAJE COOKIES ZE WZGLĘDU NA INGERENCJĘ W PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKA:

Nieszkodliwe Obejmuje cookies:

 • niezbędne do poprawnego działania witryny
 • potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika

Badające wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o nich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Blokada plików „cookies” w popularnych przeglądarkach

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera